Женщины Чехии экономны

yandex.ru

S rodiči bydlí 12 procent dospělých Čechů, zhruba čtvrtinu tvoří lidé starší 27 let. Výhodu vidí hlavně v úspoře za vlastní bydlení, vadí jim naopak nedostatek soukromí. Pětina lidí — hlavně muži — se přitom bojí, že v takovém případě budou označeni za mamánky, ukázal průzkum banky ČSOB ve spolupráci s agenturou Ipsos mezi více než tisícovkou respondentů.

Mladí lidé si podle průzkumu od života u rodičů nejčastěji slibují to, že si efektivněji ušetří na vlastní bydlení. Menší část respondentů ale v průzkumu přiznává, že ušetřené peníze utratí za zábavu a jiné volnočasové aktivity.

«Třicet procent lidí říká, že rodina je pro ně důležitá a chtějí jí být nablízku. Nejčastěji takto odpovídá nejmladší věková skupina do 26 let. Stejná část lidí uvádí, že takto žije proto, aby se o stárnoucí rodiče mohla starat. S přibývajícím věkem se četnost takových odpovědí zvyšuje,» uvádí dále průzkum. «Čtvrtina respondentů pak vidí největší benefit v tom, že se nemusí zabývat chodem vlastní domácnosti,» doplňuje.

Oproti tomu dvě třetiny respondentů — z nichž největší část tvoří lidé ve věku 27 až 35 let — uvedly, že jim u rodičů vadí nedostatek vlastního prostoru. Čtyřem z deseti odpovídajících vadí, že by jim rodiče mluvili do života a předávali nevyžádané rady. Pocit závislosti a nesamostatnosti označilo za negativum 27 procent lidí, nejvíce nejmladší věková skupina do 26 let.

Z průzkumu také vyplývá i to, že téměř pětina lidí žijících s rodiči se nejvíce bojí nálepky «mamánek». Tato obava je výraznější mezi muži, kterým se rovněž častěji nezamlouvá ani to, když se o nich říká, že bydlí v «mamahotelu».

Trend «boomerangových dětí»

Britský server BBC letos ve světě zmapoval podobný trend — a to takzvaných «boomerangových dětí». Tito mladí lidé jsou ale specifičtí tím, že se od rodičů odstěhovali a po určité době se domů zase vrátili.

Se vzrůstajícími životními náklady se podle průzkumů počet takových lidí v některých zemích dál zvyšuje. Například podle amerického think-thanku Pew Research žije s rodiči nejvíce mladých od Velké hospodářské krize ve třicátých letech. V červenci 2020 jich bylo ve Spojených státech celkem 52 procent.

Boomerangových dětí podle BBC přibývalo celou uplynulou dekádu, vše ovšem ještě urychlila pandemie koronaviru. Pro většinu z nich se přesto jedná o přechodné období — ať už pár měsíců, nebo let -, ve které mohou naspořit peníze a začínat kariéru. V zemích, kde není vysoké školství zdarma, jsou totiž absolventi univerzit často zatíženi vysokými studentskými úvěry. Pořídit si tak vlastní bydlení bývá ještě komplikovanější.

12 процентов взрослых чехов живут со своими родителями, примерно четверть — люди старше 27 лет. Преимущество они видят в основном в накоплении средств на собственное жилье, наоборот, их беспокоит отсутствие уединения. При этом пятая часть населения — в основном мужчины — боятся, что в таком случае их назовут матерями, согласно опросу банка ЧСОБ в сотрудничестве с агентством Ipsos среди более тысячи респондентов.

По данным опроса, молодые люди чаще всего обещают себе от проживания с родителями, что будут эффективнее копить на собственное жилье. Однако меньшая часть респондентов призналась в опросе, что потратит сэкономленные деньги на развлечения и другие виды досуга.

«Тридцать процентов людей говорят, что семья для них важна и они хотят быть рядом с ней. Чаще всего так отвечает самая младшая возрастная группа до 26 лет. Столько же людей заявляют, что живут так, чтобы заботиться о своих стареющих родителях. С возрастом частота таких ответов увеличивается», — говорится в опросе. «Четверть респондентов видят наибольшую пользу в том, чтобы не заниматься ведением собственного хозяйства», — добавляет он.

С другой стороны, две трети респондентов, большую часть которых составляют люди в возрасте от 27 до 35 лет, заявили, что их беспокоит отсутствие у родителей собственного пространства. Четверо из десяти респондентов обеспокоены тем, что их родители обсуждают их жизнь и дают непрошеные советы. Чувство зависимости и несамостоятельности охарактеризовали как негативное 27% опрошенных, в наибольшей степени самая младшая возрастная группа до 26 лет.

Опрос также показывает, что почти пятая часть людей, живущих с родителями, больше всего боятся ярлыка «мама». Эта озабоченность более выражена у мужчин, которым также чаще не нравится, когда им говорят, что они живут в «мамином отеле».

Тенденция «ребенок-бумеранг»
Британский сервер BBC зафиксировал аналогичную тенденцию в мире в этом году, а именно так называемых «детей-бумерангов». Но эти молодые люди специфичны тем, что уезжали от родителей и через определенный промежуток времени возвращались домой.

С ростом стоимости жизни, согласно опросам, количество таких людей в некоторых странах продолжает увеличиваться. Например, по данным американского аналитического центра Pew Research , со времен Великой депрессии 1930-х годов с родителями живет больше всего молодых людей. По состоянию на июль 2020 года в США их было 52 процента.

По данным BBC, детей Бумеранга за последнее десятилетие стало больше, но все ускорила пандемия коронавируса. Однако для большинства из них это переходный период — будь то несколько месяцев или лет, — в течение которого они могут накопить денег и начать карьеру. В странах, где высшее образование не является бесплатным, выпускники университетов часто обременены высокими студенческими кредитами. Таким образом, приобретение собственного дома становится еще более сложной задачей.

источник публикации: Новости Чехии

дата публикации 07.08.2020

Author: administrator

Добавить комментарий